Mechatronika

Identifikační údaje

Název ŠVP: strojírenství
Zaměření: mechatronika
Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 strojírenství
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2014
Adresa školy: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1
Zřizovatel školy: Krajský úřad Liberec
 

Mechatronika

Studijní obor STROJÍRENSTVÍ-MECHATRONIKA obsahově reaguje na současnou dynamiku vývoje v celé oblasti techniky. Toto víceoborové studium nabízí žákům možnost získat teoretické znalosti a praktické dovednosti z více oblastí techniky a dává dobré předpoklady pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce.

Celkové pojetí vzdělávání

Vzdělávací program a vyučovací proces jsou nastaveny tak, aby studenti postupně rozšiřovali základní soubor teoretických znalostí a praktických dovedností. Ve vyučovacím procesu mj. klademe důraz na schopnost analyzovat konkrétní témata a na schopnost uplatnit získané znalosti při jejich praktickém řešení. Většina aktivit směřuje k posilování tvořivého myšlení, zodpovědné a týmové práce, a komunikace v cizích jazycích.

Rozsah vdělání je podrobně rozpracován v dokumentu Školní vzdělávací program (ŠVP), který na k nahlédnutí ve škole.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro navazující studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách. 

Absolvent má široké uplatnění v praxi v nejrůznějších profesích např. konstruktér,  programátor zařízení řízených PLC automaty, programátor CNC strojů, technolog, montážní technik, zkušební technik, servisní technik, logistik, manažer plánování a řízení výroby, manažer kvality, manažer prodeje, mistr, vedoucí provozu a v řadě dalších pozic.

 

Učební plán

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

 

Povinné všeobecné předměty

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

PKSV

Cizí jazyk

CIJ

4/4

3/3

3/3

3/3

13/13

PKCJ

Matematika

MAT

5

3

3

4

15

PKPP

Základy společenských věd

ZSV

2

2

2

0

6

PKSV

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

PKPP

Chemie a ekologie

CHE

2

0

0

0

2

PKPP

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

PKSV

Povinné odborné předměty

 

 

Ekonomika

EKO

0

0

0

3

3

PKSV

Informační a komunikační technologie

IKT

2/2

0

0

0

2/2

PKI

CAD systémy

CAD

0

2/2

2/2

0

4/4

PKS

Technická dokumentace

TED

4/2

2

0

0

6/2

PKS

Mechanika

MEC

3

3

2

0

8

PKS

Části strojů

CAS

0

4/2

0

0

4/2

PKS

Stavba a provoz strojů

SPS

0

0

4/2

4

8/2

PKS

Strojírenská technologie

STT

2

3

4/1

2

11/1

PKS

Kontrola a měření

KOM

0

0

3/3

0

3/3

PKS

Elektrotechnika

ELE

0

2

0

0

2

PKE

Mechatronika

MET

0

0

2/1

2/1

4/2

PKS

Praxe

PRA

3/3

3/3

3/3

0

9/9

PKD

Povinně volitelné předměty

 

 

Skupina 1

 

 

Výrobní praxe

VPR

0

0

0

8/8

8/8

PKS

Skupina 2

 

 

Počítačová podpora výroby

CAM

0

0

0

2/2

2/2

PKS

Konstrukční cvičení

KOC

0

0

0

2/2

2/2 

PKS

Technologická cvičení

TEC

0

0

0

2/2

2/2

PKS

Technická měření

TEM

0

0

0

2/2

2/2

PKS

Celkem vyučovacích hodin

34/11

33/10

32/15

31/13

130/49