Počítačová podpora techniky

Úvod » Obory » Strojírenství » Zaměření » Počítačová podpora techniky

Identifikační údaje

Název ŠVP: strojírenství
Zaměření: počítačová podpora techniky
Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 strojírenství
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2010
Adresa školy: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1
Zřizovatel školy: Krajský úřad Liberec

 

Uplatnění absoloventa

Absolvent studijního oboru strojírenství je připraven především pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech při zajišťování:

  • Konstrukční a technologické stránky výrobního procesu
  • V údržbě a provozu strojů a zařízení
  • Obchodně-technických službách
  • Marketingu apod.

Může vykonávat tyto pracovní pozice: konstruktér, technolog, programátor CNC strojů, konstruktér nástrojů a přípravků, mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, zkušební technik, technik měření, pracovník racionalizace výroby, logistik, montážní technik, servisní technik, manažer prodeje a další.

Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné i pro celoživotní vzdělávání, uplatnění na trhu práce a je připraven i pro studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách a vyšších odborných školách.

 

Učební plán

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

 

Povinné všeobecné předměty

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

PKSV

Cizí jazyk

CIJ

4/4

3/3

3/3

3/3

13/13

PKCJ

Matematika

MAT

5

3

3

4

15

PKPP

Základy společenských věd

ZSV

2

2

2

0

6

PKSV

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

PKPP

Chemie a ekologie

CHE

2

0

0

0

2

PKPP

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

PKSV

Povinné odborné předměty

 

 

Ekonomika

EKO

0

0

0

3

3

PKSV

Informační a komunikační technologie

IKT

2/2

0

0

0

2/2

PKI

CAD systémy

CAD

0

2/2

2/2

0

4/4

PKS

Technická dokumentace

TED

4/2

2

0

0

6/2

PKS

Mechanika

MEC

3

3

2

0

8

PKS

Části strojů

CAS

0

4/2

0

0

4/2

PKS

Stavba a provoz strojů

SPS

0

0

4/2

4

8/2

PKS

Strojírenská technologie

STT

2

3

4/1

2

11/1

PKS

3D technologie a technické výpočty

3DT

0

0

0

2/2

2/2

PKS

Kontrola a měření

KOM

0

0

3/3

0

3/3

PKS

Elektrotechnika

ELE

0

2

0

0

2

PKE

Automatizační technika

AUT

0

0

2/1

0

2/1

PKE

Praxe

PRA

3/3

3/3

3/3

0

9/9

PKD

Povinně volitelné předměty

 

 

Skupina 1

 

 

Výrobní praxe

VPR

0

0

0

8/8

8/8

PKS

Skupina 2

 

 

Počítačová podpora výroby

CAM

0

0

0

2/2

2/2

PKS

Konstrukční cvičení

KOC

0

0

0

2/2

2/2 

PKS

Technologická cvičení

TEC

0

0

0

2/2

2/2

PKS

Technická měření

TEM

0

0

0

2/2

2/2

PKS

Celkem vyučovacích hodin

34/11

33/10

32/15

31/13

130/49